Courlux-01.png
                   

Úplné pravidlá ochrany osobných údajov

Pre spoločnosť Courlux je veľmi dôležitá ochrana osobných údajov a chceme pri spracovaní Vašich súkromých dát zachovávať otvorenosť a transparentnosť.
Preto máme zavedené podmienky, v ktorých stanovíme, akým spôsobom budú Vaše osobné údaje spracované a chránené.

Kto kontroluje Vaše osobné údaje?

Kontrolu osobných údajov, ktoré nám poskytujete, vykonáva a zodpovednosť za Vaše osobné údaje na základe platných právnych predpisov o ochrane dát nesie spoločnosť Courlux International S.A..
Courlux International
Route de la Broye 117
1623 Semsales
Švajčiarsko

Oprávnený zástupca: Lars Enström
DIČ: CHE – 112.040.774 VAT

Kde máme Vaše osobné údaje uložené?

Údaje, ktoré od Vás zbierame, sú uložené vo Švajčiarsku, ale môžu byť tiež poskytnuté a spracovávané v zemi v Európskom hospodárskom priestore (EHP) alebo mimo EHP. Akýkoľvek takýto prenos Vašich osobných údajov prebieha v súlade s platnými právnymi predpismi. V prípade prenosu mimo EHP Courlux používa ako ochranné opatrenie Štandardné zmluvné doložky a Štít na ochranu súkromia („Privacy Shield“) pre krajiny bez rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti.

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Vaše osobné údaje budú zdieľané v rámci skupiny Courlux a jej zmluvných partnerov.
Vaše osobné údaje nebudú nikdy poskytnuté, vymenené či predané pre marketingové účely tretím osobám mimo skupinu Courlux. Osobné údaje poskytované tretím osobám sú používané výhradne za účelom poskytovania našich služieb.

Aký je právny základ spracovania?

V prípade každého jednotlivého spracovania osobných údajov, ktoré od Vás zbierame, Vás informujeme, či je poskytnutie osobných údajov dané zákonom, požaduje sa pre účely uzatvorenia zmluvy, či je povinné osobné údaje poskytnúť a aké sú prípadné dôsledky, ak sa rozhodnete údaje neposkytnúť.

Aké sú Vaše práva?

Právo na prístup:
Máte právo kedykoľvek požadovať informácie o tom, aké osobné údaje o Vás uchovávame. Môžete kontaktovať spoločnosť Courlux, ktorá Vám zašle Vaše osobné údaje e-mailom.

Právo na prenositeľnosť osobných údajov:
Kedykoľvek. ako spoločnosť Courlux spracováva Vaše osobné údaje automatizovaným spôsobom na základe Vášho súhlasu alebo zmluvy, máte právo na kópiu svojich osobných údajov v štrukturovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte, ktorý bude doručený Vám alebo inej osobe. To výhradne zahŕňa osobné údaje, ktoré ste nám poskytli.

Právo na opravu:
Máte právo požadovať opravu Vašich osobných údajov, pokiaľ nie sú správne, a máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.
Ak máte registráciu v spoločnosti Courlux, môžete svoje osobné údaje upraviť v rámci svojho účtu a na stránkach spoločnosti zabezpečených heslom.

Právo na výmaz:
Máte právo na zmazanie akýchkoľvek osobných údajov spracovaných spoločnosťou Courlux kedykoľvek s výnimkou týchto situácii
*máte otvorenú požiadavku prostredníctvom Zákazníckeho servisu
*máte nedokončenú objednávku, ktorá ešte nebola odoslaná alebo bola odoslaná čiastočne
*máte u spoločnosti Courlux nevyrovnaný dlh, bez ohľadu na platobnú metódu
*ste podozrivý zo zneužitia našich služieb alebo ste ich v posledných štyroch rokoch zneužili
*Váš dlh bol v posledných troch rokoch predaný tretej strane, v prípade úmrtia zákazníka sa jedná o jeden rok
*ak ste uskutočnili akýkoľvek nákup, ponecháme si Vaše osobné údaje spojené s Vašou transakciou pre účely účtovníctva

Vaše právo na napadnutie spracovania na základe legitímneho záujmu:
Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na základe legitímneho záujmu spoločnosti Courlux. Courlux nebude tieto osobné údaje ďalej spracovávať, pokiaľ nepreukáže legitímny dôvod tohto spracovania, ktorý má prednosť pred Vašim záujmom a právami, alebo s ohľadom na právne nároky.

Vaše právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu:
Máte právo vzniesť námietku proti priamemu marketingu vprátane prípadu profilovania analýzy pre účely priameho marketingu.
Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete zadať týmito cestami:
* pomocou e-mailu alebo iných kontaktných údajov uvedených na internetových stránkach spoločnosti

Právo na obmedzenie:
Máte právo požiadať Courlux o obmedzenie spracovania Vašich osobných údajov za týchto okolností:
*ak vznesiete námietku proti spracovaniu na základe legitímneho záujmu spoločnosti Courlux, spoločnosť Courlux obmedzí všetky spracovania takýchto údajov, než dôjde k overeniu legitimity záujmu.
*ak sa domnievate, že sú Vaše osobné údaje nesprávne, musí Courlux obmedziť všetky spracovania takýchto údajov, než dôjde k overeniu presnosti osobných údajov.
*ak je spracovanie nezákonné, môžete napadnúť výmaz osobných údajov a namiesto toho požadovať obmedzenie používania Vašich osobných údajov.
*pokiaľ Courlux osobné údaje už nepotrebuje, ale požadujú sa pri obhajobe právnych nárokov.

Ako môžete uplatňovať svoje práva?
Ochranu osobných údajov berieme veľmi vážne a preto sú Vám k dispozícii operátori/operátorky zákazníckeho servisu, zodpovední za vybavovanie Vašich požiadaviek.

Poverenec pre ochranu osobných údajov:

Pre zaistenie súvislého spracovania Vašich osobných údajov priamym, presným a zákonným spôsobom sme menovali poverenca pre ochranu osobných údajov, ktorého môžete kontaktovať na dataprotection@courlux.com s predmetom e-mailu v tvare DPO (Data Protection Officer).
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu:
Ak sa domnievate, že spoločnosť Courlux spracováva Vaše osobné údaje nesprávne, môžete nás kontaktovať. Rovnako máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Aktualizácia Zásad ochrany osobných údajov:

Môže vzniknúť potreba aktualizovať naše Zásady ochrany osobných údajov. Aktuálna verzia Zásad ochrany osobných údajov je vždy k dispozícii na našich webových stránkach. Budeme Vás informovať o akýchkoľvek materiálnych zmenách v rámci Zásad ochrany osobných údajov, ako napríklad o účele používania Vašich osobných údajov, o identite kontrolóra či o Vašich právach.

Kontaktujte nás

Zákaznícký servis v SR
P. O. Box 7, 010 15 Žilina
Tel: 041 281 21 21

Obchodné podmienky

PRIHLÁSIŤ SA

Poslať správu na zákaznícky servis

Buďte informovaní o novinkách a získajte ďalšie informácie o našich produktoch! Zaregistrujte sa k odberu noviniek:

Courlux International SA,
Route de la Broye 117,
CH – 1623 Semsales, Švajčiarsko

Copyright © 2004-2023 Courlux International SA – CH-217-3531930-1, DIČ: IM2030000072. All Rights Reserved. Všetky uvedené ceny sú vrátane DPH.

Vyberte krajinu:

se   no   dk   fi   cz   sk  pl   hu   nl  pt   be

Dohoda o cookies

Táto stránka používa tzv. cookies. Cookie je textový súbor, ktorý sa pri pripojení k webovej stránke uloží a pri ďalšej návšteve toho istého webu sa dáta z počítača užívateľa alebo podobných počítačových zariadení, napr. mobilných telefónov posielajú späť. Cookie sa ukladá v náväznosti na súbory, ktoré používa počítačový prehliadač alebo odpovedajúci program. Užívateľ počítača sa s cookies môže jednoducho zoznámiť, zakázať ich alebo pokiaľ chce, môže uložené cookies odstrániť. Je bežné, že webová stránka používa cookies, pretože sa často používajú pre základné funkcie.
 

Môžem si zvoliť možnosť nepoužívať cookies na tejto webovej stránke?

Áno, môžete si zvoliť nepoužívať cookies. Môžete ich vypnúť v nastavení svojho prehliadača. Cookies sa tak nebudú ukladať, to však môže znamenať, že niektoré funkcie našich stránok nebudú správne fungovať.

Spracovanie osobných údajov

Prečo Vaše osobné údaje využívame?

Vaše osobné údaje použijeme k zasielaniu marketingových ponúk, informatívnych prieskumov a pozvánok prostredníctvom e-mailu, textových správ, telefonátov a štandardnej pošty.
K optimalizácii Vášho zážitku s produktami spoločnosti Courlux Vám budeme poskytovať relevantné informácie, doporučovať produkty a budeme Vám zasielať individuálne ponuky. Všetky tieto skvelé služby sú založené na Vašich predchádzajúcich nákupoch, na tom, na aké položky klikáte a aké informácie ste nám poskytli.

Aké typy osobných údajov spracovávame?

Spracovávame nasledujúce kategórie osobných údajov 
* kontaktné údaje ako meno, adresa a poštové smerovacie číslo
* e-mailová adresa
* telefónne číslo
* tabuľka veľkostí pre oblečenie
* história nákupov
* kde se pohybujete a na čo klikáte na stránkach

Kto má prístup k Vašim osobným údajom?

Údaje, ktoré sa poskytujú tretím stranám, sa používajú iba za účelom poskytovania vyššie uvedených služieb mediálnym agentúram a technickým poskytovateľom k distribúcii fyzického a digitálneho priameho marketingu. 
Vaše údaje nikdy neposkytujeme, nepredávame ani nevymieňame s tretími stranami za účelom marketingu mimo skupinu Courlux. 

Aký je právny základ spracovávania Vašich osobných údajov?

Spracovanie Vašich osobných údajov vyplýva z Vášho súhlasu s priamym marketingom. Výnimkou sú marketingové materiály zasielané poštou vrátane katalógov, telemarketing a e-mail marketing, ktoré používame na základe svojho legitímneho záujmu.

Vaše právo odvolať súhlas:

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov a  vzniesť námietku proti priamemu marketingu. V takomto prípade Vám spoločnosť Courlux už nebude môcť v rámci priameho marketingu zasielať ďalšie ponuky a  informácie podmienené Vašim súhlasom.
Svoju požiadavku na vylúčenie z priameho marketingu môžete zadať týmito cestami:
* na základe postupu podľa pokynov uvedených v každom marketingovom príspevku, pomocou kontaktných informácií uvedených tamtiež

Ako dlho máme Vaše údaje uložené?

Vaše údaje budeme pre priamy marketing uchovávať, než odvoláte Váš súhlas. V prípade e-mailového marketingu Vás budeme považovať za neaktivního zákazníka pokiaľ ste za posledné 3 roky neotvorili e-mail. Po tejto lehote budú Vaše osobné údaje vymazané.

Prečítajte si, prosím, naše úplné Pravidlá ochrany osobných údajov.

Obchodné a reklamačné podmienky

V týchto Obchodných a reklamačných podmienkach sú stanovené podmienky, za ktorých spoločnosť Courlux International SA so sídlom Route de la Broye 117, CH – 1623 Semsales, Švajčiarsko, IČO: CH-217-3531930-1, DIČ: IM2030000072 (ďalej len “predávajúci”) predáva tovar zákazníkom oslovených aktívnym telemarketingom, formou ponúkaného letáku alebo internetovou prezentáciou (ďalej len “kupujúci”). Na základe oslovenia zákazníka a jeho záujmu, si tento následne objedná tovar. Objednávka tovaru sa pritom bez ďalšieho považuje za akceptáciu týchto obchodných podmienok. Text týchto podmienok a ďalšie dôležité informácie sú tiež k dispozícii na webovej stránke www.courlux.com alebo na zákazníckom servise v SR.

Dodanie tovaru. Predávajúci dodá tovar (resp. vzorku tovaru) prostredníctvom Slovenskej pošty alebo iného k tomu určeného autorizovaného doručovateľa, ktorý zaistí dopravu a dovoz v mene kupujúceho ako fyzickej osoby a príjemcu tovaru, čo nevyžaduje žiadne ďalšie náklady pre kupujúceho. Zásielka bude pritom zaslaná ako bežná zásielka. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny. V prípade akéhokoľvek problému s doručením (nedoručením zásielky)je potrebné kontaktovať zákaznícky servis čo najskôr, pretože za zásielkou zostáva neuhradená pohľadávka, ktorá môže byť ako krajné riešenie, predaná inkasnej spoločnosti k vymáhaniu.

Na jednu adresu je možné súčasne vytvoriť iba dve objednávky úvodných zásielok z našej ponuky výrobkov a to u každého výrobku iba jedenkrát. Vyhradzujeme si právo zrušiť alebo neprijať objednávku bez predchádzajúceho upozornenia.

Kúpna cena a platobné podmienky. Prezentácia tovaru je kupujúcemu zaslaná zdarma (kupujúci hradí iba poštovné a balné). Pravidelné zásielky tovaru sú kupujúcemu zasielané vo vopred dohodnutom intervale, ktorý si kupujúci môže kedykoľvek upraviť podľa svojej vlastnej potreby. Cena doplňujúcich balení a suma za poštovné a balné sa riadi aktuálne cenovou ponukou spoločnosti Courlux International SA a zákazník je s ňou oboznámený pri objednávke tovaru, v písomnom potvrdení objednávky a ďalej prostredníctvom propagačných materiálov. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť ceny bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto informácie sú tiež k dispozícii na zákazníckom servise v SR. K dodanému tovaru je priložená faktúra a poštový peňažný poukaz obsahujúci kúpnu cenu tovaru, ktorú kupujúci uhradí čo najskôr, najdlhšie však do doby splatnosti uvedenej na faktúre. Kúpnu zmluvu môže kupujúci kedykoľvek vypovedať, a to zaslaním písomnej výpovede predávajúcemu na adresu zákazníckeho servisu v SR, prípadne telefonicky na uvedených kontaktoch. V prípade, že kupujúci bude v omeškaní s úhradou faktúry, zašle predávajúci kupujúcemu upozornenie o nezaplatení a k fakturovanej cene bude pripočítaný administratívny poplatok vo výške 3 €. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu navýšenú o administratívny poplatok ani v lehote určenej v upozornení o nezaplatení podľa predchádzajúcej vety, predávajúci zašle kupujúcemu upomienku o nezaplatení a k fakturovanej sume bude účtovaný ďalší administratívny poplatok vo výške 3 €. Ak kupujúci neuhradí kúpnu cenu a administratívny poplatok ani po zaslaní upomienky, je predávajúci oprávnený účtovať kupujúcemu ďalšie poplatky spojené s vymáhaním pohľadávky (napríklad úroky z meškania v zákonnej výške či náhradu nákladov spojených s evidenciou, administratívou a vymáhaním nedoplatkov, ako aj náklady komunikácie s dlžníkom).

Odstúpenie od zmluvy. Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to aj bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, do 14 dní od prevzatia predmetnej dodávky tovaru. Ak sa kupujúci rozhodne od kúpnej zmluvy odstúpiť, zašle predávajúcemu oznámenie o odstúpení na adresu zákazníckeho servisu v SR. Kupujúci je v tomto prípade povinný zaslať tovar nepoškodený a zabalený v pôvodnom balení na adresu zákazníckeho servisu v SR. V prípade, že kupujúci tovar poškodil, nárok na vrátenie tovaru a odstúpenie od zmluvy zo strany kupujúceho zaniká, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodli inak.

Reklamácie. Záručná doba na tovar je 24 mesiacov a začína plynúť dňom, kedy kupujúci prevzal tovar. Kupujúci je povinný dodaný tovar skontrolovať bez zbytočného odkladu po dodaní a bezodkladne informovať predávajúceho o zistených chybách. Všetky reklamácie musí kupujúci uplatniť najneskôr do konca záručnej doby. V oznámení o reklamácii musia byť popísané zistené chyby tovaru a musí byť uvedené telefónne číslo, na ktorom bude kupujúci zastihnuteľný. Reklamáciu spolu s poškodeným tovarom kupujúci doručí na adresu zákazníckeho servisu v SR. Predávajúci vybaví reklamáciu bez zbytočného odkladu po doručení, najneskôr do 30 dní. Na základe uznanej reklamácie vymení predávajúci kupujúcemu reklamovaný tovar za nový. Tým nie sú dotknuté ďalšie práva kupujúceho vyplývajúce z príslušných právnych predpisov.

Kontakty a zákaznícke centrum Courlux. Predávajúceho je možné písomne, telefonicky alebo e-mailom kontaktovať na adrese zákazníckeho servisu v SR: P.O.Box 7, 010 15 Žilina, tel. č.: 041 281 21 30, e-mail: sk@courlux.com. Pri komunikácii s predávajúcim uvedie kupujúci, pokiaľ je to možné, svoje zákaznícke číslo.

O Cookies. Spoločnosť Courlux International SA používa tzv. cookies a ďalšie podobné funkcie k zisťovaniu toho, ako sú digitálne služby spoločnosti využívané, a k zohľadneniu potrieb a skúseností užívateľa. Cookies tvoria malé textové súbory a na internete patria medzi široko využívané nástroje. Tieto súbory sú rozpoznávané a ukladané prehliadačom v zariadení používanom k návšteve internetových stránok. Klienti spoločnosti Courlux International SA a jej registrovaní užívatelia súhlasia s používaním cookies.